Ηρακλής: Ο Σούπερμαν της αρχαιότητος

Γράφει ο Κώστας Δούκας

Στόν μεσοπόλεμο τραγουδιόταν ἓνα τραγουδάκι γιά νά δώση θάρρος στους καταπτοημένους (ἀπό τούς Γερμανούς καί τούς <ἂλλους>) Ἓλληνες:

<Βρέ ντουνιά, νἂχα μιά μπουνιά νά σοῦ κάνω μεγάλη ζημιά…>

Μιά τέτοια μεγάλη μπουνιά καί μιά τέτοια ζημιά, ἓνας καί μόνο θα μποροῦσε νά κάνη: Ἓνας σύγχρονος Ἡρακλῆς.

Κάποτε θά ξεπηδήσει μέσα ἀπό τόν σημερινό καταπτοημένο λαό. Κάπου κρύβεται, ἀνάμεσα στούς νέους πού μορφώνονται ἀγνοῶντας τίς ἀναρχικές μειονότητες τῶν πανεπιστημίων,ἀνάμεσα στούς ἂνδρες Ἓλληνες πατριῶτες, πού μετροῦν ἐπί τοῦ παρόντος τίς πληγές πού τούς κατέφεραν καί ἐξακολουθοῦν νά τούς καταφέρουν οἱ ἐχθροί τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ ἒθνους. Καί αὐτός θά εἶναι ὁ Ἡρακλῆς

Μαινόμενος. Στό μεταξύ ἂς ἐμπνευσθοῦν ἀπό τά ἀπαράμιλλα κατορθώματα τοῦ μεγαλυτέρου ἣρωα τῆς ἀρχαιότητος, πού κυριαρχεῖ ἀκόμη καί στην σύγχρονη ἐποχή.

Ὁ Ἡρακλῆς ἦταν ὁ διασημότερος ἣρωας ὃλων τῶν ἐποχῶν. Ἦταν Θηβαῖος.

Στίς παγκόσμιες ἀναφορές (λεξικά, ἠλεκτρονική πληροφόρηση κλπ) ἒχομε γιά τήν Ἡρακλῆ 25.000.000 ἀναφορές.

Γιά τόν Πλάτωνα 26.000.000.

Γιά τόν Ἰησοῦ 150.000.000.

Γιά τόν Σωκράτη 6.000.000 ἀναφορές.

Ὁ Ἡρακλῆς ἐπηρέασε τούς πάντας καί τά πάντα, ἀκόμη καί τό Χόλιγουντ, πού ἒχει κάνει ἑκατοντάδες ταινίες, τζίρου πολλῶν δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τί ἒκανε αὐτός ὁ ἂνθρωπος; Ἢ μᾶλλον ὁ ὑπεράνθρωπος, ὁ…σούπερμαν τῆς ἐποχῆς του;

Κατ᾽ ἀρχάς πῆρε μέρος στήν Ἀργοναυτική ἐκστρατεία, τό πλήρωμα τῆς ὁποίας ἀνεκάλυψε, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, την Ἀμερική, ἀφοῦ στίς ἐκβολές τοῦ ποταμοῦ Ρίο ντέ λά Πλάτα βρέθηκαν το 1970 ἀρχαῖοι ἀμφορεῖς καί γραφές παναρχαίων Ἑλλήνων. Ὃταν οἱ Ἱσπανοί <κονκισταδόρες> ἒφθασαν στήν Ἀμερική, τήν ὁποία ὑποτίθεται ὃτι ἀνεκάλυψαν, βρῆκαν πλῆθος ἀρχαιολογικῶν ὀνομάτων πόλεων, λιμνῶν, ποταμῶν, ὀρέων κλπ, ὃπως ἀποκαλύπτει ὁ πλοίαρχος καί συγγραφέας Βαρθολομαῖος Λάζαρης στό βιβλίο του <Ἡ Ἑλλάδα σέ ὃλο τόν κόσμο>, ὃπως Φιλαδέλφεια, Σαλαμῖνα, Ἡλιούπολις, Πύλες, Ἠμέρη, Θρίαμβος, Νικοκλής, Μίνωες, Ἀρκαδία καί ἑκατοντάδες ἂλλες στήν Βόρειο, Κεντρική καί Νότιο Ἀμερική.

Ὁ Ἡρακλῆς κατέστρεψε τήν Τροία πρό τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, κι αὐτό ἀναφέρεται στήν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου.

Κατέστρεψε τούς Μινύες, τόν πανάρχαιο λαό μέ ἓδρα τόν Ὀρχομενό, για τούς ὁποίους γράψαμε λεπτομερῶς σέ προηγούμενο σημείωμά μας.

Ὡστόσο εἶχε ὑποταγεῖ, ὃπως λέει ὁ Ὃμηρος, ὓστερα ἀπό δόλο τῆς Ἣρας, σε ἓνα κατώτερό του ἂνθρωπο, τόν ἰσχυρότερο βασιλιᾶ τῶν Μυκηνῶν Εὐρυσθέα, ὁ ὁποῖος τόν ὑποχρέωσε νά ἐκτελέσει τούς γνωστούς 12 ἂθλους, πού συνοδεύονται ἀπό τεράστια ἐγγειοβελτιωτικά ἒργα.

Ἡ μυθολογία τῶν Ἑλλήνων ξεκινᾶ γύρω στό 70.000 πρίν ἀπό σήμερα, στην ἐποχή τοῦ Χόμο Σάπιενς.

Ὁ Ἡρακλῆς ἒζησε μετά τό πρῶτο κλιματικό <ὂπτιμουμ>, δηλαδή ὃταν εἶχε σταθεροποιηθῆ ἡ θερμοκρασία στόν πλανήτη, ὃπως ἀναφέρει ὁ καθηγητής Γεωλογίας καί Μυθογεωλογίας στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν κ. Ἠλ. Μαριολάκος.

Οἱ περισσότεροι ἂθλοι τοῦ Ἡρακλέους εἶναι ὑδραυλικοί:

*Λερναία Ὓδρα Στυμφαλίδος.

*Κόπρος Αὐγείου.

*Καταστροφή τεχνικῶν ἒργων τῶν Μινυῶν.

*Πρώτη ἐκτροπή τοῦ Ἀχελώου.

Ὂχι μέ τήν σημερινή ἒννοια, δηλαδή τοῦ να δημιουργήσει ἀντίθετη ἐκβολή. Ἐξέτρεψε ὃμως τίς ὂχθες πού πλημμύριζαν τήν περιοχή τοῦ Οἰνέως στήν Αἰτωλοακαρνανία καί δημιούργησε εὒφορες ἐκτάσεις γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἀμπέλου. Γι᾽ αὐτό καί τό ὂνομα τοῦ βασιλιᾶ ἦταν Οἰνεύς. Τήν κόρη του Διηάνειρα παντρέφτηκε ὁ Ἡρακλῆς.

Ἡ Λερναία Ὓδρα εἶχε 12 κεφαλές. Κατ᾽ ἂλλους 9 ἢ 7. Ποιά εἶναι ὃμως ἡγεωλογική ἀλήθεια;

Ἡ Λέρνη δέν ἒχει μόνο μία πηγή, ἀλλά σύστημα πολλῶν καρστικῶν πηγῶν.

Κάθε πηγή, καί μία κεφαλή. Σήμερα ὁ Δῆμος Ἂργους κατόρθωσε νά μη πίνεται τό νερό στό κεντρικό σῶμα τῆς Λερναίας Ὓδρας.   Τό ἒκανε ὑφάλμυρο.

Στόν Ἀχελῶο ἒκανε, ὃπως εἲπαμε, τήν πρώτη ἐκτροπή ἢ ἐκβολή. Ἀπό το ἒργο αὐτό προέκυψε τό <κέρας τῆς Ἀμαλθείας>, δηλαδή ἡ εὐμάρεια καί ὁ πλοῦτος ἀπό τήν καλλιέργεια τῆς γῆς.

Τό Λοῦβρο καί γενικά ὃλα τά μεγάλα μουσεῖα τοῦ κόσμου εἶναι γεμάτα ἀπό πίνακες ἀναγεννησιακῶν ζωγράφων μέ θέμα τό Κέρας τῆς Ἀμαλθείας, ἀλλά καί μέ πολλές ἀναπαραστάσεις τοῦ Ἡρακλέους.

Τό κεφάλι τοῦ ταύρου, πού ἒπιασε ζωντανό καί μετέφερε ἀπό τήν Κρήτη τοῦ Μίνωος στίς Μυκῆνες, ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἐκβολή τοῦ Ἀχελώου.

Ἡ <Κερυνίτις ἒλαφος> σημαίνει ὃτι πῆγε πρός βορρά, ὃπου πλῆθοςἑλληνικῶν πόλεων.

Ἰδοῦ μερικές ἀπό τό βιβλίο τοῦ Βαρθ. Λάζαρη: Ἂβυδος, Βάρβαρος, Ἰάμπολις, Πυρήν, Ἲων, Ἀχρίς, Ἂρμενις, Νύσα, Καλή Ἂκρα, Τισίας, Πυρετός κ.ἂ.

Ἡ <Κόπρος τοῦ Αὐγείου>, τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἢλιδος, ἦταν μεγάλο ἀποστραγγιστικό ἒργο, καθώς ὁ Ἡρακλῆς παροχέτευσε τά νερά τοῦ Ἀλφειοῦ καί τοῦ Πηνειοῦ, δημιουργῶντας νέες κοίτες, ὣστε νά παρασυρθῆ ἡ κόπρος ἢ ὁ,τιδήποτα ἂλλο ρύπαινε τήν περιοχή.

Οἱ <φοράδες τοῦ Διομήδη> καί ἡ <Ζώνη τῆς Ἱππολύτης> μαρτυροῦν ὃτι πῆγε πρός τίς παρευξείνειες περιοχές, ὃπου πολλοί τοποθετοῦν τόν χῶρο τοῦ Χρυσομάλλου Δέρατος.

Φαίνεται ὃμως ὃτι ὁ Ἡρακλῆς, ὡς πλήρωμα τῆς Ἀργοῦς καί ὡς συμμετασχών στό ταξίδι πρός Ἀτλαντικό καί Νότιο Ἀμερική (Ἀπολλώνιος Ρόδιος, Ἀργοναυτικά), ἒφερε χρυσό ἀπό τούς ἀρχαίους ἐκείνους πληθυσμούς ἀπό τόν Ἀμαζόνιο, ὂνομα κι αὐτό ἀρχαιοελληνικό, ὃπου πλῆθος ἀρχαιοελληνικῶν ὀνομασιῶν, ὃπως προαναφέραμε.

Ἀπό τίς Βαλεαρίδες νήσους ἒφερε τά ἂγρια βόδια τοῦ Γηρυόνη, ἀφοῦ πρῶτα σκότωσε τόν ἲδιο.

Τά <Χρυσά μῆλα τῶν Ἑσπερίδων> δείχνει ἲσως ὃτι τό ἐνδιαφέρον ἐκείνων τῶν Ἑλλήνων στρεφόταν πρός τά μέταλλα. Καί ἀς μή νομισθῆ ὃτι μῆλα σημαίνει τό γνωστό φροῦτο, ἀλλά τά πρόβατα. Ἡ λέξι <μῆλον> ὡς πρόβατο σώθηκε στήν καθομιλουμένη μας στήν λέξι <χαμομήλι>, ἢτοι τό φυτό πόα πού δίνει τήν ἐντύπωση τοῦ λευκοῦ τῶν προβάτων. Μήπως προσκόμιση στην Ἑλλάδα ἂλλης γενιᾶς προβάτων;

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

Ἂθλοι τεράστιοι τοῦ Ἡρακλέους ἒγιναν στήν Δύση:

*Κρήτη, Λιβύη, ὃπως δείχνει ἡ μάχη μέ τόν Ἀνταῖο.

*Ἐξημέρωσε τούς λαούς τῆς Λιβύης καί τῆς Ταγγέρης.

*Στό Γιβραλτάρ φαίνεται νά ἒχη διανοίξει τήν δίοδο, γι᾽ αὐτό ἡ περιοχή ἦταν γνωστή στόν ἀρχαῖο κόσμο ὡς <Ἡράκλειες Πῦλες>.

*Ἒφθασε μέχρι τά Γάδειρα (Cadix), τήν Ἐρύθεια, τήν Λά Κορούνα.

*Διέσχισε τά Πυρηναῖα ὂρη.

Ἡ σημερινή πόλι Cadix ἒχει ὡς ἒμβλημα τόν Ἡρακλῆ καί μέ τήν λεοντή του.

Στήν Λά Κορούνα ὑπάρχει φάρος μέ ἒμβλημα τήν κεφαλή τοῦ Γυριόνη. Ἐκεῖ τόν ἒθαψε καί πάνω στά κόκκαλά του χτίστηκε φάρος.

Ὁ Ἡρακλῆς ἳδρυσε τήν ᾽Αλύσια, τήν πόλι τοῦ Ἀστερίξ.

Μέ τά πλωτά ποτάμια κατευθύνθηκε πρός κάθε κατεύθυνση, πρός Γαλλία.

Νίκαια, Μονακό, Ἒξ Ἂν Προβάνς εἶναι πόλεις πού ἳδρυσε ὁ Ἡρακλῆς.

Στήν πόλι Ντενέβρ βρέθηκα κατά τήν διάρκεια ἐκσκαφῶν ἂγαλμα τοῦ Ἡρακλῆ. Μέ τό εὓρημα αὐτό δημιουργήθηκε Μουσεῖο, ὃπου στεγάσθηκαν και ἂλλα ἀρχαιολογικά εὑρήματα, πού ἀνακαλύφθηκαν ὓστερα ἀπό συστηματικές ἀνασκαφές. Καί ξέρετε τόν τίτλο πού δόθηκε στό ἂγαλμα τοῦ Ἡρακλέους; HERCULES SANITARIS

Ἒρχεται ὁ Χριστιανισμός πού καταστρέφει κάθε εἲδωλο. Τά πάντα δηλαδή.

Καί μπαίνουμε στόν Μεσαίωνα. Ἀκόμη καί στίς κατακόμβες τῆς Ρώμης βλέπουμε σκαλισμένα ἀγάλματα τοῦ Ἡρακλέους.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ὁ Ἡρακλῆς ἐμφανίζεται ἀκόμη καί…στήν Γαλλική Ἐπανάσταση. Στις Βερσαλίες ὑπάρχουν τοιχογραφίες μέ τόν Ἡρακλῆ, ὁ ὁποῖος γίνεται σύμβολο τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως καί μέ τήν πασίγνωστη φράση: LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Ὁ Ἡρακλῆς ἐμφανίζεται σέ γαλλικά νομίσματα τοῦ 1977 τῶν 50 φράγκων, ἐνῶ ἐμφανίζεται καί σέ νόμισμα.

Τό οἰκόσημο τῆς Ἑλλάδος φέρει τούς <Ἡρακλεῖς τοῦ Στέμματος>.

Καταργεῖται μέ τήν ἀλλαγή τοῦ πολιτεύματος ἀπό τήν δικτατορία.

Ὃμως ἒχει ἐμπνεύσει ὁλόκληρη τήν ἀναγεννησιακή τέχνη, μέχρι καί την ρομαντική καί τήν σύγχρονη. Ἀπίστευτα σέ ἀριθμό ζωγραφικά καί γλυπτικά ἒργα κοσμοῦν τίς πινακοθῆκες καί τά μουσεῖα ὃλου τοῦ κόσμου.

Μεγάλες βιομηχανίες σέ ὃλο τόν κόσμο δανείζονται τό ὂνομα τοῦ ἀπαραμίλου τούτου ἣρωος γιά νά διαφημίσουν τά προϊόντα τους. Μεταξύ αὐτῶν,γίνεται σῆμα κατατεθέν ἰσχυρῶν τῆς μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας

<Τσιμέντα Ηρακλῆς>.

Ἡ ἀπεικόνηση τοῦ Ἡρακλῆ στήν τέχνη ἒχει ἀρχίσει ἢδη ἀπό τήν πανάρχαιη ἐποχή. Ἡ Ἰλιάδα καί ἡ Ὀδύσσεια ἀναφέρουν πολλά ἐπεισόδια ἀπό τήν ζωή του. Ἡ ἀρχαία τραγική καί κωμική ποίηση ἀνέβασε στήν σκηνή ἐπεισόδια ἀπό τόν μύθο του, ἐνῶ ἡ ταφική τέχνη τόν ἒκανε σύμβολο ἀθανασίας.

Ὁ Ἡσίοδος ἀφιερώνει πολλούς στίχους στήν Θεογονία γιά τόν Ἡρακλῆ.

Ὁ οὐρανός φέρει ἀστερισμό μέ τό ὂνομά του.

Οἱ ἐπικοί Πείσανδρος καί Πανύασις ἒγραψαν καί οἱ δύο ἒργα μέ τόν τίτλο <Ἡράκλεια>, πολύτιμες πηγές γιά τούς μυθιστοριογράφους. Ἐπίσης γιά τον μοναδικό αὐτόν ἂνδρα ἒγραψαν ὁ Πίνδαρος, ὁ Στησίχορος, ὁ Σιμωνίδης, ὁ Αἰσχύλος (Προμηθεύς Λυόμενος), ὁ Σοφοκλῆς (Τραχίνιες, Ἀλωάδες), ὁ Εὐριπίδης (Ἡρακλῆς μαινόμενος, Τήλεφος, Ἡρακλεῖδες, Ἂλκυστις και Συλέας), ὁ Θεόκριτος στον <Ὓλα >καί στόν <Ἡρακλῆ Λεοφόνο>.

Πλῆθος Ρωμαίων ποιητῶν ἀσχολήθηκαν μέ τόν Ἡρακλῆ, ἀπό τόν Σενέκα μέχρι τόν Βιργίλιο καί τόν Ὀβίδιο.

Ἡ ἀγγειογραφία δέν ἂφησε ἀνεκμετάλλευτο οὒτε ἓνα ἐπεισόδιο ἀπό τήν ζωή του. Ἀγαπημένο θέμα οἱ ἀγῶνες του ἐναντίον τῶν Κενταύρων. Σαρκοφάγοι, ἀετώματα, θυρεοί, γλυπτά βρίσκονται στό Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως πού ἀνάγονται στόν 8ο αἰῶνα π.Χ.

Τόν Ἡρακλῆ φιλοτέχνησαν ὃλοι οἱ μεγάλοι γλύπτες τῆς ἀρχαιότητος, Πραξιτέλης, Μύρων, Λύσιππος. Ἀντίγραφο τοῦ Λυσίππου σώζεται στο Μουσεῖο τῆς Νεαπόλεως, ἀλλά ὁ Ἡρακλῆς δέν ἒχει μαχητικό ὓφος. Τά χαρακτηριστικάτου εἶναι ἣρεμα καί κουρασμένα, χαρακτηριστικά ἀνθρώπου πού ἒχει κουραστεῖ πολύ. Ὁ Τύπος αὐτός φαίνεται νά ἐπικράτησε καί στην Ἀλεξανδρινή ἐποχή.

Καί αὐτά τά κατορθώματα δέν εἶναι ὃλα, ἀλλά δέν χωροῦν γιά να καταγραφοῦν  στήν στήλη αὐτή. Οἱ ἐπίδοξοι Ἡρακλεῖς μας ἂς ἐμπνευσθοῦν ἀπό τόν σούπερμαν τῆς ἀρχαιότητος.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.