Η «επιτελική» διακυβέρνηση της πρώτης φοράς Αριστερά

Γράφει ο Ευπατρίδης

Η αντιφατική αλλοπρόσαλλη και παράλογη αντιμετώπιση μιας καθόλα λογικής διαδικασίας από ένα Δ.Σ. διορισμένο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μια μικρογραφία της “επιτελικής” διακυβέρνησης της πρώτης φοράς αριστερά.

Δεν χρειάζεται ο συντάκτης του άρθρου να αφιερώσει πολλές γραμμές, παραθέτοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προσωπικές, μη αντικειμενικές και κακεντρεχείς απόψεις. Η ίδια η πραγματικότητα μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ μιλάει από μόνη της. Έχουμε και λέμε:

Συνοπτικός διαγωνισμός του αστρονομικού ποσού περί τις 10.000 ευρώ (12.000 με ΦΠΑ) σε ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας (το Δ.Σ. διορίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και άγνωστο πως αλλά παραμένει στη θέση του). Επί 8 μήνες δεν μπόρεσαν να διοχετεύσουν το αστρονομικό αυτό ποσό σε Ανάδοχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία…..
Προκήρυξη του διαγωνισμού στις 20-12-2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 12/2018), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» – MIS 5001313

Στις 31 Ιανουαρίου 2019  Έγκριση του υπ’ αρ. 3/16-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. πρωτ. 13515/12.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004245996, ΑΔΑ:6Κ00ΟΞΛΔ-ΟΜ9) Συνοπτικό Διαγωνισμό- (Αρ. Διακήρυξης: 12/2018) με την οποία ματαιώνεται ο διαγωνισμός και ζητά η Επιτροπή την επαναπροκήρυξη επειδή “Από προσεκτική μελέτη του ΤΕΥΔ, διεπίστωσε ότι αυτό, παρά τη σήμανση του με τη σφραγίδα του Σωματείου δεν έφερε χρονολογία έκδοσης αυτού, τόπο σύνταξης ως και την υπογραφή του δεσμεύοντος καταστατικού οργάνου για την υποβολή της οικείας προσφοράς. Πλέον των ανωτέρω ελαττωμάτων τα οποία επάγονται την ακυρότητα του εγγράφου, δεν είχε συνυποβληθεί η οικεία, απόφαση  του  καταστατικού  οργάνου  για  την  έγκριση  συμμετοχής  του  Σωματείου  στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό και τον ορισμό του αντικλήτου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.1 της προαναφερθείσας διακήρυξης.”

Όπως φαίνεται από τα πρακτικά μεσολαβεί αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής και ορισμός νέων.
Στις 04 Φεβρουαρίου 2019 – Επαναπροκήρυξη – Συνοπτικός Διαγωνισμός– : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» – MIS 5001313

Δύο μήνες μετά, στις 2 Απριλίου 2019 η νέα Επιτροπή απόφασίζει ότι “διάβασε προσεκτικά το έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς  το οποίο ήταν άρτιο και μονόγραψε όλες τις σελίδες του. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε το  CD, δηλαδή τα ηλεκτρονικά αρχεία της τεχνικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι αυτό ήταν κενό περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι δεν περιείχε καμία εγγραφή ή απόπειρα εγγραφής. Η επιτροπή εξέτασε επιπροσθέτως τους συνδέσμους που παρατίθενται στο έντυπο στης τεχνικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι  παραπέμπουν στην ένδειξη «ERRRO-NOTFOUND».Ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί ότι η τεχνική προσφορά τελεί υπό απόρριψη. Επομένως, η επιτροπή δεν προχώρησε στην αποσφράγιση του τρίτου φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς”.

Στις 15 Απριλίου 2019 η Επιτροπή Ενστάσεων και το Δ.Σ. του ΙΕΠ  αποφασίζει να δεχθεί την ένσταση της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕπιτροπήΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙΤην  αποδοχή  της  ένστασηςτης  ενιστάμενης  εταιρείας, για  τους  λόγους  που  διεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω».

Στις 10 Μαίου 2019 η Επιτροπή αποφασίζει ότι απορρίπτεται και δεν προχωρά στη περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Η επιτροπή εισηγείται την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ομόφωνα,  αποφασίζει  να  εγκρίνει  ως  έχει  το υπ’  αρ. 14/03.05.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων –Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ. 02/2019) συνοπτικό διαγωνισμό.

Στις 31 Μαίου 2019 η ίδια Επιτροπή Ενστάσεων απορρίπτει την ίδια Ένσταση της  ίδιας εταιρείας,«OPENPEDIAΜονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» , η οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. την 14η-05-2019.

Έρχεται το Θέρος και για μια ακόμη φορά αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Για τρίτη φορά……

Στις 5 Ιουλίου 2019 2η Επαναπροκήρυξη  Συνοπτικός Διαγωνισμός– : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» – MIS 5001313. 05 Ιουλίου 2019

Πραγματοποιούνται τα μπάνια του λαού και ερχόμεθα στο μήνα Σεπτέμβριο

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, ΔΣ το οποίο ακόμη παραμένει στη θέση του, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής ο οποία αναφέρει ότι:

” αποφάσισε να αιτηθεί από το Δ.Σ του Ι.Ε.Π τον ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα (γνώστη της ΕΝΓ), ο οποίος, αφού λάβει γνώση των ως άνω προς έλεγχο δειγμάτων, χωρίς  αναφορά  της  επωνυμίας  της  προσφέρουσας  εταιρείας  για  τη  διασφάλιση  της αντικειμενικότητας της διαδικασίας, καθώς και των προβλεπόμενων στους Πίνακες Συμμόρφωσης 2 και 3 της οικείας Διακήρυξης ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει αυτά να πληρούν, να καταθέσει σχετική έκθεση προς διευκόλυνση της Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια θα προβεί στην ολοκλήρωση  τηςδιαδικασίας  αξιολόγησηςκαι  βαθμολόγησης  της  Τεχνικής  Προσφοράςτου υποψήφιου αναδόχου. Διέκοψε δε στις 11.30 π.μ. τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως».”

β.  Τον  ορισμό  του  κ.  Β……… Κ……….,  ειδικού  εμπειρογνώμοναμε εξειδικευμένες γνώσεις της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.),ο οποίος, αφού λάβει γνώση των ως άνω προς έλεγχο δειγμάτων, θα καταθέσει σχετική έκθεση προς την Επιτροπή,  η  οποία  στη  συνέχεια  θα  προβεί  στην  ολοκλήρωση  της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου.

Δηλαδή, να μην αποκαλύψει η Επιτροπή και το Δ.Σ. την υποψήφια εταιρεία στον “ειδικό αξιολογητή”, την οποία αναφέρουν λίγες γραμμές πιο πάνω στην ίδια απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με το όνομά της και την οποία ο κόσμος έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι εδώ και 8 μήνες. Ο “ειδικός αξιολογητής” ο οποίος θα αξιολογήσει την προσφορά,  ήταν και Υπεύθυνος του Έργου και Μέλος της Αρχικής Επιτροπής και αυτός ο οποίος εξ΄αρχής όρισε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία η Επιτροπή και το ΔΣ αποφάσισε να μην του αποκαλύψει.

Το σήριαλ συνεχίζεται στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 μετά και την αξιολόγηση του ειδικού αξιολογητή – πρωην υπεύθυνου του έργου (αντί της Επιτροπής) και τελικά αποφασίζεται η Επιτροπή να κάνει πάσα την ευθύνη στον Ειδικό Αξιολογητή μετά να διαβιβάσει το πρακτικό στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας – Αναπληρωτή Διευθυντή και αυτός στο Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής επισήμανση: Ως εκ τούτου εφόσον το πρακτικό εγκριθεί,το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφασίζει τα κάτωθι:Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καλώντας τον  προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλλει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του υπ’ αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019  (ΑΔΑΜ:  19PROC005232761)  συνοπτικού  διαγωνισμού,  εντός  προθεσμίας  10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στηδιάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή/και διευκρίνιση».

Κύριε Χαρίτση….είχατε κάνει κάποιες δηλώσεις για την απορροφησιμότητα των κονδυλίων…Μάλλον αυτό είχατε στο μυαλό σας…

Υ.Γ. Αφού λοιπόν φάνηκε φυσιολογικό και νόμιμο στην Επιτροπή και στο ΔΣ του ΙΕΠ το να αποφασίζει ο υπεύθυνος του έργου (αυτός που έφτιαξε τα κριτήρια και προκήρυξε το έργο) για το ποιος υποψήφιος θα επιλεγεί αποφάσισαν να επεκτείνουν το κόλπο και σε άλλους διαγωνισμούς του ίδιου έργου.

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 21/20-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει:α. το υπ’ αριθμ. 21/20-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό,ως έχει, καιβ. τον ορισμό του κ. Βασίλειου Κουρμπέτη, ειδικού εμπειρογνώμονα (γνώστη της Ε.Ν.Γ.), ο οποίος, τηρουμένων των όρων αντικειμενικότητας της διαδικασίας, και, αφού λάβει γνώση των προς έλεγχο δειγμάτων ψηφιακού υλικού και αντιπαραβάλει το περιεχόμενό τους προς τα προβλεπόμενα στους Πίνακες Συμμόρφωσης 2 (Κ1), 3 (Κ2), 4 (Κ3), 5 (Κ4) και 6 (Κ5) κριτήρια ελέγχου της οικείας Διακήρυξης, θα καταθέσει σχετική έκθεση στην Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα προβεί στην ολοκλήρωση τηςδιαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράςτου υποψήφιου Αναδόχου.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.