Ποια είναι η έννοια της κανονικότητας για τους ακανόνιστους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ;

Γράφει η Ελένη Παπουτσή, Εκπαιδευτικός – Πολιτισμολόγος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το τι θεωρεί μία κοινωνία κανονική ή μη κανονική συμπεριφορά ορίζεται με βάση το σύστημα αξιών που επικρατεί σ’αυτήν και είναι αυτό που καθορίζει και τους κανόνες στους οποίους υπακούουν τα άτομα προκειμένου να συμβιώνουν ομαλά μέσα σε αυτό. Κάθε κοινωνική συμβίωση προϋποθέτει την ύπαρξη κανόνων τους οποίους τα άτομα ακολουθούν προκειμένου να αλληλεπιδράσουν και να συνυπάρξουν αρμονικά. Το άτομο από τη στιγμή της γέννησής του εντάσσεται σε ένα σύστημα αξιών τις οποίες αφομοιώνει κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης του

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του Mead, η κοινωνικοποίηση του ατόμου περνά μέσα από μία διαδικασία αποκωδικοποίησης μηνυμάτων που το άτομο λαμβάνει από αυτούς που το περιβάλλουν, τους σημαντικούς άλλους. Η ταυτότητα που αναπτύσσει το άτομο μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους εμπεριέχει το ατομικό και κοινωνικό στοιχείο (Κωνσταντίνου,1997).

Προκειμένου ένα άτομο να μπορέσει να επικοινωνεί με τα άτομα που το περιβάλλουν θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να βλέπει τη συμπεριφορά του μέσα από την οπτική πλευρά του άλλου κάτι που επιτυγχάνεται με την «ανάληψη του ρόλου, η λειτουργία του οποίου διεξάγεται μέσω της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασής του με τους σημαντικούς άλλους» ( Τσιπλητάρης, 2001: 188).

Και αυτή η διαδικασία όμως στηρίζεται στις ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις του ατόμου καθώς και στις υπάρχουσες εμπειρίες που του υπαγορεύουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά και έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης (Κωνσταντίνου,1997).

Μία σημαντική διάσταση που αφορά στην κοινωνικοποίηση είναι σε ποιο βαθμό είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων. Έτσι από τη μία μεριά έχουμε κανόνες ηθικούς η καταπάτηση των οποίων δημιουργεί συναισθήματα ντροπής ή ενοχής και από την άλλη μεριά έχουμε κανόνες που ρυθμίζουν την καθημερινή συμπεριφορά, τους οποίους ο Davis ονομάζει έθιμα ( Davis, 1965 στο Fend 1989) και οι οποίοι προσφέρουν μία αίσθηση ασφάλειας και τάξης, ωστόσο η καταπάτησή τους δεν προκαλεί συναισθήματα ενοχής (Davis, 1965 στο Fend, 1989).

Τέλος σε μεγαλύτερες κοινωνίες, ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται μέσω των νόμων, οι οποίοι διατυπώνονται με πιο συστηματικό και κατηγορηματικό τρόπο από τα ήθη και τα έθιμα ( Davis, 1965 στο Fend, 1989) Κάθε κοινωνικό σύστημα έχει τους δικούς του κανόνες που διαμορφώνουν το τι είναι αποδεκτό και τι όχι μέσα στα πλαίσια του και οι οποίοι υπάρχουν για να ρυθμίζουν το πως θα πρέπει να συμπεριφέρονται τα άτομα που το αποτελούν προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, ωστόσο, είναι πως και από ποιους ορίζονται οι κανόνες.

Ο Clinard αναφέρει πως οι κανόνες προσδιορίζονται απο τον πολιτισμό (culture) και τις κοινωνικές νόρμες ( social norms). Σε ό,τι αφορά στην κουλτούρα, αυτή είναι ένα σύστημα συμβόλων τα οποία περνούν από γενιά σε γενιά, δεν είναι επίκτητα αλλά μαθαίνονται από τα άτομα μέσα από την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν αλλά και γίνονται αποδεκτά από τα μέλη μιας ομάδας αφού υπάρχει ένας βαθμός ομοφωνίας αναφορικά με αυτά. Και εφόσον η κουλτούρα υπάρχει πολύ πριν τη γέννηση του ατόμου, είναι αυτή που καθορίζει τη συμπεριφορά του αφού ορίζει μέσω των κοινωνικών κανόνων το τι ένα άτομο πρέπει να κάνει, οφείλει να κάνει, μπορεί να κάνει και δεν πρέπει να κάνει (Clinard, 1968: 9 ).

Οι κοινωνικές σχέσεις ρυθμίζονται μέσα από τις κοινωνικές νόρμες, οι οποίες είναι συγκεκριμένοι τρόποι συμπεριφοράς ή προσδοκίες των άλλων που ρυθμίζουν και τα όρια μέσα στα οποία μπορεί μία συμπεριφορά να είναι διαφορετική από μία άλλη μία νόρμα είναι οποιαδήποτε σταθερά ή κανόνας που καθορίζει τι θα πρέπει τα άτομα να σκέφτονται ή να μην σκέφτονται, να λένε ή να κάνουν κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις (Blake & Davis, στο Clinard, 1968: 9).

Επομένως οι κανόνες ουσιαστικά αποτελούν τον αντικατοπτρισμό του τι περιμένουν οι άλλοι από το άτομο, ποια συμπεριφορά περιμένουν σε συγκεκριμένες περιστάσεις. «οι κοινωνικοί κανόνες θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι προσδοκίες που έχουν μεμονωμένα άτομα μιας κοινωνικής ομάδας ή ολόκληρης της κοινωνίας από άλλα άτομα ή κοινωνικούς θεσμούς. Η κοινωνική, επομένως, διάσταση των κανόνων, καθώς και το στοιχείο της αμοιβαιότητας είναι θεμελιώδη συστατικά τους» (Νόβα- Καλτσούνη, 2005).

Την ίδια αντίληψη φαίνεται να ενστερνίζεται και ο Δήμου ο οποίος θεωρεί ως πληρέστερο ορισμό για τον κοινωνικό κανόνα την εννοιολογική προσέγγιση του Spittler σύμφωνα με την οποία ο κοινωνικός κανόνας είναι είτε συστηματικές προσδοκίες, είτε απαιτήσεις είτε μία προδιαγεγραμμένη συμπεριφορά που το άτομο οφείλει να παρουσιάζει σε συγκεκριμένες περιστάσεις (Δήμου, 2003).

Ο κοινωνικός κανόνας είναι ένα είδος κοινωνικής συμπεριφοράς, την οποία η κοινωνία θεωρεί σημαντική και η απόκλιση από την οποία καταδικάζεται από το κοινωνικό σύνολο και ίσως να τιμωρείται αυστηρά ( Ogburn & Nimkoff, 1964). Η θέσπιση κανόνων όπως ήδη αναφέρθηκε κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή συμβίωση των ατόμων. Όταν πρόκειται για τυπικούς κανόνες (νόμους), όπου δηλώνεται ρητά ποια συμπεριφορά θεωρείται ανεπιθύμητη είναι ίσως πιο εύκολο να καταλάβουμε την απόκλιση.

Σε ό,τι αφορά στους άτυπους εθιμοτυπικούς κανόνες, ωστόσο, που διέπουν την καθημερινή ζωή είναι σαφώς πιο δύσκολο για τα άτομα να ανταποκρίνονται σε αυτούς είτε γιατί πιθανώς λόγω άγνοιας δεν γνωρίζουν ποια συμπεριφορά θεωρείται επιθυμητή, είτε γιατί το μήνυμα του κανόνα ενδέχεται να παρερμηνευτεί σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις και από άτομα με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο (Δήμου, 2003).

Συμπεραίνουμε από τις θεωρίες των ειδικών ότι η συμπεριφορά των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε κάθε περίπτωση και περίσταση δεν είναι κανονική, αλλά προσπαθούν να μας την επιβάλλουν για το συμφέρον τους. Επιδερμικά χωρίς υπόβαθρο καταπατούν το Σύνταγμα, και θάβουν σταθερές αξίες για να ωφεληθούν κυρίως υλικά . Δεν τους υπολογίζουμε σε τίποτα. Μη κανονικά άτομα, συμφεροντολογικά, χωρίς ιδεολογία, <αλλού ο παπάς και αλλού τα ράσα του> Όσοι σκέπτονται να τους ψηφίσουν για ένα διορισμό, παρόμοια μυαλά έχουν ; Τόσο ανίκανοι είναι να δουλέψουν στην κοινωνία; Αυτή είναι η ηθική τους , η κάνναβη και το ρίξιμο των συνανθρώπων τους; Δυστυχή άτομα!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.