Ακούγοντας τον λόγον του Μίκη Θεοδωράκη στην συκγέντρωσιν του Συντάγματος

Γράφει ο Κώστας Μαυρόπουλος, Δημοσιογράφος-συγγραφέας

Τὸ πρῶτον, τὸ ὁποῖον θέλω νά σημειώσω εἰς τὸ πάρον σχόλιον, ἀγαπητὲ ἀναγνῶστα, εἶναι: ὅτι τὸ παρόν σχόλιον εἶναι γραμμένον ἀπὸ ἔναν πρῴην «ἰδεολόγον κομμουνιστήν», ἐπηρεασμένον ἀπὸ τὰ «ἐπιδέξια συνθήματα» τοῦ ΚΚΕ καὶ ἀπό τις νίκες τοῦ «Κόκκινου Στρατοῦ», κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον Πὸ-λεμον, χωρίς ποτέ νά διαβάσῃ Μάρξ, Λένιν, Στάλιν!

Ὅταν ὅμως, τὸν Αὔγουστον τοῦ 1961 ἐπέστρεψεν εἰς τὴν γενέτειράν του Ῥωσίαν, πού ἧτο ὑπὸ τὸ πέλμα τῶν ἀδιστάκτων μπολσεβίκων καὶ διάβασε περὶ Μάρξ, τὰ Ἅπαντα τοῦ Λένιν καὶ τὰ Ἅπαντα τοῦ Στάλιν, ἀπέμεινεν ἀποσβω-λομένος καὶ τότε ἔγινε ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ, ἐπειδὴ διαβάζοντας, γνώριζε πλέον τὸ ΔΙΑΤΙ!
Ἐκτὸς αὐτοῦ, ζῶντας εἰς τὴν ΕΣΣΔ εἰς τὸ διάστημα: Αὔγουστος 1961 – Αὔγουστος 1976, ἀντελήφθην εἰς τὴν πρᾶξιν τί σημαίνει Ὁλοκληρωτικὸν κα-θεστώς, ποὺ ΟΥΔΕΙΣ ἐκ τῶν κυβερνώντων αὐτὴν τὴν ἀληθῶς ἀπέραντην χώραν δέν ἔδιδεν εἰς ΟΥΔΕΝΑΝ ἀπολογισμόν!

Τὸ δεύτερον, εἶναι: «Περὶ εἰδώλων»! Πρέπει ὅμως, να γνωρίζῃς, ἀγαπητὲ ἀναγνώστῃ, ὅ,τι: ὅταν τὰ «Εἴδωλα» πίπτουν, οὐδέποτε σηκώνονται!

Ἐγὼ δεν ὑπῆρξα «εἴδωλον», ἀλλὰ καὶ δέν τὸ ἐπεδίωξα! Ἂν καὶ δίδαξα σὲ δύο Πανεπιστήμια τῆς Μόσχας, δέν ἔγραψα διατριβήν, ὥστε νά λάβω τὸν τίτλον τοῦ δόκτωρος. Ξέρεις διατί, ἀγαπητὲ ἀναγνῶστα; Ἐπειδὴ θεωροῦσα ἱεροσυλίαν τὸ θέμα τῆς διατριβῆς μου νά τεθῇ «ὑπὸ τὴν σκοπιὰν τοῦ Μαρξι-σμοῦ-λενινισμοῦ»! Τὴν ἐποχὴν τῆς ΕΣΣΔ ἧτο ἀδύνατον νά ὑποστηρίξης δια-τριβήν, ἂν δεν ἧτο «ὑπὸ τὴν σκοπιὰν» αὐτῶν τῶν κυρίων…
Προσοχή, λοιπόν, κατὰ τὴν ἐπιλογὴν «ΕΙΔΩΛΩΝ»!

Καὶ τώρα, ἂς περᾴσωμεν εἰς τὸ κύριον θέμα τοῦ παρόντος σχολίου! Μὲ τὸν Μίκυ Θεοδωράκην γνωρισθήκαμε κατά τις πάμπολλες ἐπισκέψεις του εἰς τὴν ΕΣΣΔ. Γνώριζα ὅτι ὑπῆρξεν ἐνεργὸν μέλος τοῦ ΚΚΕ καὶ εἶχε συμφωνήσει μέ τὴν «γραμμὴν» αὐτοῦ τοῦ κόμματος τῶν ΠΡΟΔΟΣΙΩΝ ἀλλὰ δέν κατὰλαβα πῶς δέν κατάλαβε, μετὰ ἀπό τίς πάμπολλες ἐπισκέψεις του εἰς τὴν ΕΣΣΔ, ἐκεῖνον τὸ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ, ὅταν ὡς ὥριμος πλέον ἄνδρας, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς κατὰ τὴν ἄφιξήν μου εἰς τὴν γενέτειράν μου Ῥωσίαν καὶ τὴν παραμονήν μου εἰς αὐτὴν ἐπὶ δεκαπέντε συναπτὰ ἔτη, κατάλαβα: «ποῦ εἴχα εὐρεθεῖ»!

Μάλιστα, ὡς ἐκφωνητής, μεταφραστὴς καὶ δημοσιογράφος τῆς Ἑλληνικῆς συντάξεως τοῦ Κεντρικοῦ Ῥαδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μόσχας, ἔλαβα μέρος εἰς ἐκπομπάς, ζητώντας ἀπὸ τὴν Διεθνὴν Κοινότηταν, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς «Ἐπαράτου Χούντας»: νά «Σωθῇ ἡ ζωὴ τοῦ Μίκυ Θεοδωράκη»!

Ὅταν ἐπισκέφθηκε τὴν Μόσχαν, μετὰ τὴν ἀναχώρησίν του ἀπὸ τὴν Ἑλλὰ-δαν τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1970, τὸν ἐπισκέφθηκα εἰς τὸ ξενοδοχεῖον του καὶ τὸν ῥώτησα: «Πραγματικὰ κινδύνευε ἡ ζωή σου»; Μοῦ ἀπάντησε: «Ὄχι! Τὶς πρῶ-τες τρεῖς μέρες ἔπρεπε νά πηγαίνω εἰς τὸν σταθμὸν Χωροφυλακὴς καὶ να δηλώνω: Παρών! Τὶς ὑπολοιπες, πήγαινα ὁ ἴδιος στόν σταθμὸν καί, μάλιστα, νά σὲ συγχαρῶ: οἱ Χωροφύλακες σὲ εἴχαν ἀνακηρύξει καλύτερον ἐκφωνητήν, ἀλλὰ ἄλλαζαν σταθμὸν ἐπειδὴ τοὺς ἔλλειπε… ἡ μουσική»!

Κατόπιν, ἐπιστρέφοντας εἰς τὸ Παρίσι καὶ τὴν 20ην Αὐγούστου τοῦ 1968 τὰ σοβιετικὰ τανκ εἰσώρμησαν εἰς τὴν Πράγαν, ὁ Μίκυς Θεοδωράκης ἀμέσως κατέκρινε τὴν πρᾶξιν, ἀλλὰ κανεὶς δέν γνωρίζει τί ἐπακολούθησεν!

Ἀμέσως μετὰ τὴν κυριαρχίαν τῆς «Ἐπαράτου Χούντας» εἰς τὰς ἐκπομπὰς τῆς Ἑλληνικῆς συντάξεως προσετέθη ἄλλη μία: «Τὰ γεγονότα στήν Ἑλλάδα»! Ὁ τότε Διευθυντὴς τῆς Ἑλληνικῆς συντάξεως ἐπέλεξεν ὡς σῆμα τῆς ἐκπομπῆς τὴν μουσικὴν τοῦ ᾄσματος τοῦ Μίκυ Θεοδωράκη: «Τοῦτο τὸ χῶμα εἶναι δικὸ τους καὶ δικὸ μας»! Ἀσχέτως ἂν κρυβόταν πίσῳ ἀπὸ τὰ λόγια του: τῶν νικητῶν τοῦ «συμμοριτοπολέμου» καὶ «τῶν κομμουνιστῶν»!

Καὶ τώρα: «τὶ ἐπακολούθησεν»: Ἀμέσως ἄλλαξαν τὸ σῆμα τῆς ἐκπομπῆς!
Ἀποτεινόμενος εἰς τὸν Μίκυν Θεοδωράκην, ποὺ ὡς συνθέτης ἔγραψε πολ-λὰ ὑπέροχα τραγούδια, ἀλλὰ ἐφ’ ὅσον γνωρίζει ὅτι ΟΛΟΙ μὰ ΟΛΟΙ οἱ «ἀριστε- ρούληδες» ξεκίνησαν, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν «ΔΕΞΑΜΕΝΗΝ τοῦ ΚΚΕ», πῶς ξεχώρησεν τὴν συμμορίαν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;

Καὶ κάτι ἄλλο: Εἶναι δυνατὸν ἔνας ἀντάξιός του συνθέτης νά γράψῃ τρα-γούδι, ὅπως τό: ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ καὶ κατόπιν να συνθέση ἕνα τόσον ὑποτυπῶδες τραγούδι σὰν τό: ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ; Ἀπομένει νά παραδεχθῇ ὅτι τὸ συνέθε-σεν κατ’ ἐντολὴν τοῦ ΚΚΕ! Ὥστε νά ὑπάρχῃ δικαιολογία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.