Το Δημόσιο θα αποζημιώσει το Ίδρυμα Νιάρχος εάν υποπέσει σε ένα από τα 8 “θανάσιμα αμαρτήματα”

 

Πηγή από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η Σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” και της Ελληνικής Κυβέρνησης το 2009, επέχει ισχύ νόμου και πρέπει να τηρηθεί στο ακέραιο. Σε αντίθετη περίπτωση το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μπορεί να ζητήσει και να πετύχει τη λύση της Σύμβασης , με άμεση επίπτωση την απαίτηση να επιστρέψει το Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο της δωρεάς που ανέρχεται σε 613 εκατομμύρια ευρώ.

Το Δημόσιο θα αναγκαστεί να αποζημιώσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εάν υποπέσει σε ένα από τα 8 “θανάσιμα αμαρτήματα”:

1. Παραλείψει να διατηρεί τις Υποδομές όπως περιγράφεται ή τροποποιήσει τις συγκοινωνίες δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των πολιτών στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού
2. Δεν ολοκληρώσει τη μετεγκατάσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο νέο χώρο,εντός 6 μηνών
3. Δεν συντηρεί τους χώρους κατά τον κανονισμό
4 .Αλλάξει τη χρήση των χώρων, διαθέτοντας τους σε μη συμβατές δραστηριότητες
5. Αλλοιώσει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία
6. Υποθηκεύσει ή προσημειώσει το ακίνητο χρησιμοποιώντας το ως ενέχυρο
7. Ακυρώσει, πριν την παρέλευση 5 ετών, τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει ο Οργανισμός του Κέντρου Πολιτισμού για τις εμπορικές και λοιπές χρήσεις
8. Μεταβιβάσει μέρος της κυριότητας του Κέντρου Πολιτισμού

Αν δεν τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις, τότε το Ελληνικό Δημόσιο θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το σύνολο της δαπάνης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αναπροσαρμοσμένο ετησίως με βάση τον τιμάριθμο και μάλιστα να καταβάλει το ποσό εντός 3 μηνών από τη λύση της σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης θα επιβληθούν τόκοι υπερημερίας, με βάση το επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας.

Το Ίδρυμα, εφόσον λυθεί η μεταξύ των δυο μερών Σύμβαση, θα αξιοποιήσει το σύνολο του ποσού που θα επιστραφεί από το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση κοινωφελών προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού, της τέχνης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας.

Καταρχήν, τόσο η Εθνική Βιβλιοθήκη, όσο και η Λυρική Σκηνή, θα πληρώνουν – και μάλιστα πολύ ακριβά – για την ύπαρξή τους και την λειτουργία τους στο, κατά τα άλλα «δημόσιο», ΚΠ. Οπως προβλέπει ο νόμος, οι πόροι του Οργανισμού θα προέρχονται, εκτός των άλλων και από τα «έσοδα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς την Ε.Β.Ε. και την Ε.Λ.Σ. καθώς και από την εκμετάλλευση των υποδομών του Κ.Π. και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υποδομών αυτών.».

Επιπλέον, ο, κατά τα άλλα, «δημόσιος» Οργανισμός διαχείρισης του ΚΠ, σύμφωνα με την σύμβαση, «δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το δημόσιο λογιστικό, τις εθνικές διατάξεις περί εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και διενέργειας προμηθειών του δημοσίου, τις διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού στον δημόσιο τομέα και θα λειτουργεί ως φορέας ιδιωτικού δικαίου»!Παρά το γεγονός όμως ότι το ΚΠ θα λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα ακόμη «μαγαζί» που θα πουλά κουλτούρα, ο νόμος προβλέπει, ότι… «ο Οργανισμός απολαύει όλων των ατελειών και προνομίων του Δημοσίου»! Έτσι, θα απολαμβάνει σειρά ευεργετικών φορολογικών ρυθμίσεων και απαλλαγών όπως:

«Τόσο η σύσταση όσο και κάθε μεταγενέστερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού απαλλάσσεται από το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και το ειδικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

»Ο Οργανισμός για όλες τις δραστηριότητες του, συμπεριλαμβανομένης και της παραχώρησης εκμετάλλευσης χώρων του Κ.Π., ενδεικτικά αναφερομένων των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και εστίασης, απαλλάσσεται πλήρως καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του από κάθε φύσης φόρους, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και του φόρου δωρεάς, κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό, δικαστικό ή διοικητικό τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, κάθε δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Ε.Δ., των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου, εκτός από (α) τον Φ.Π.Α. και (β) τα ανταποδοτικά τέλη ή εισφορές.

»Η Σύμβαση καθώς και κάθε σύμβαση ή παρεπόμενο σύμφωνο, που θα συνάψει ο Οργανισμός στα πλαίσια της υλοποίησης του Κ.Π., καθώς και η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων και τόκων, απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο (με εξαίρεση το Φ.Π.Α.), τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, κράτηση ή εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ε.Δ., των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου, εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς θεώρηση συμβάσεων ή συμφωνητικών και καταστάσεων με συμβάσεις ή συμφωνητικά, που συνομολογεί με τρίτους.

»Τυχόν κεφαλαιοποιούμενα κέρδη του Οργανισμού θα απαλλάσσονται από κάθε φύσης φόρο.

»Ο Οργανισμός δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. φορολογικής ή διαχειριστικής περιόδου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και ανεξάρτητα από τον βαθμό ολοκλήρωσης του Κ.Π. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης για την επιστροφή του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του Φ.Π.Α., το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει στον Οργανισμό και τόκο υπερημερίας (…)».

Επίσης, σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, το Ελληνικό Δημόσιο «δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Οργανισμό το ποσό του Φ.Π.Α., που έχει επιστραφεί».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.